Plemenné chovy

Ke stažení

Žádost o uznání plemenného chovu
Plemenné záznamy chovných párů
Rodokmen holuba

Směrnice pro uznávání plemenných chovů holubů

Cíl plemenných chovů holubů

V našem českém, moravském a slezském holubářství byly PCH zavedeny jako nejvyšší stupeň plemenářské práce již ve třicátých létech minulého století. Tato činnost měla a dosud má za cíl takovou plemenářskou práci, která vede ke zvyšování plemenné hodnoty a kvality holubů našich a i cizích plemen u nás chovaných. Za plemenářskou práci považujeme všechny zásahy do genotypové složky fenotypu, jejichž cílem je zvyšování kvality. Současně musí být zajištěn i optimální stav druhé základní složky fenotypu a tou je prostředí. Jde především o plnohodnotnou výživu, odpovídající zdravotní stav holubů, vhodné chovné zařízení a jeho technologická část. Hlavní náplní plemenářské práce je cílevědomá selekce na základě co nejpřesnějšího zjištění plemenné hodnoty holubů a správná sestava rodičovských párů. Selekce v chovech holubů je základem zušlechťovacího procesu každého chovu. Jejím cílem je především postupná změna genetického založení populace holubů, resp. změna dědičného základu žádoucím směrem. Výběrem rodičovských párů musí být zajištěna kvalitní reprodukce a tím vznik další generace kvalitních holubů pro pokračování vlastního chovu a následně i zkvalitňování chovů jiných. Z tohoto procesu musí být vyřazeni jedinci, kteří neposkytují kvalitní odchov. Plemenný chov se zakládá a schvaluje jen pro jedno plemeno. Výsledkem úspěšného PCH musí být dosažení podobnosti resp. shodnosti a žádoucí zlepšení základních znaků plemena mezi rodiči a jejich potomky. Pro úspěšnou funkci chovu je nezbytná pečlivá dokumentace chovu v každém chovném období, která poskytuje i část informací o plemenné hodnotě chovných párů a také jejich potomků.
Plemenný chov holubů je v rámci ČSCH možné uznat na kterékoliv plemeno holubů chované na území ČR, které mají vydaný platný vzorník.
Smyslem plemenného chovu (dále jen PCH) holubů je dlouhodobá plemenářská práce za účelem stabilizace daného plemenného typu, barevného rázu, kresby popřípadě lesku. Držitel má právo, při dodržení předem stanovených podmínek, užívat označení „PLEMENNÝ CHOV HOLUBŮ“ a prezentovat tak svůj chov v odborném tisku, na různých úrovních výstav, především však na celostátní a evropské úrovni. Držitel by měl být nápomocen i ostatním chovatelům při šlechtitelské práci daného plemene.

Podmínky uznávání plemenných chovů

 1. Žadatel musí být členem ČSCH.
 2. Chov holubů musí žadatel provozovat v souladu s veterinárním zákonem číslo 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem číslo 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů na ochranu zvířat proti týrání.
 3. Musí chovat dané plemeno minimálně pět let před uznáním PCH.
 4. Vystavit 8 holubů jednoho plemene, barvy a kresby (výjimka je pouze u plemene indián a ostravská bagdeta) na výstavě kterou určí ÚOK chovatelů holubů pro uznávací řízení PCH. Bude- li uznávací řízení probíhat na celostátní výstavě, je vystavovatel osvobozen od poplatku klecného za 4 vystavené holuby. U vzácných plemen a rázů našich národních plemen určených ÚOK je u všech 8 holubů osvobozen od poplatků klecného. Osvobození od poplatků klecného platí pouze po úspěšném absolvování podmínek uznávacího řízení a částka za klecné zaplacena chovatelem, mu bude zpětně vyplacena.
 5. Z těchto 8 holubů musí být dvě holubice starší jednoho roku, 3 kusy musí být vylíhlí v roce uznání PCH (tyto u plemen indián a česká čejka kropenka nahradí tříletí jedinci) a z nich jeden musí být holubice. Zbylé tři kusy jsou na vůli chovatele. Slučování barev a kresebných rázů v rámci plemene není přípustné, kromě plemen indián a ostravská bagdeta. Holubi musí být označeni nepoškozenými platnými registračními kroužky ČSCH.
 6. Všichni vystavení holubi musí pocházet z odchovu žadatele.
 7. Holubi budou na výstavě umístěni v samostatné expozici pro PCH a každý chov bude předveden jako kolekce (holubi jednoho chovatele budou umístěni za sebou). Bodové hodnocení jednotlivých holubů nesmí být nižší než 93 bodů a celkový součet osmičlenné kolekce musí být minimálně 748 bodů. U vzácných plemen a rázu našich národních plemen stanovených ÚOK, nesmí být bodové hodnocení nižší než 92 bodů a celkový součet osmi- členné kolekce musí být minimálně 744 bodů.
 8. Posouzení holubů bude provedeno dle systému platného v ČSCH a jeho výsledky musí být potvrzeny tříčlennou komisí jmenovanou ÚOK a to ve složení posuzovatel, který dané holuby posuzoval a dva jmenovaní členové.
 9. Chovatel doloží k vystaveným holubům platné rodokmeny potvrzené ZO nebo chovatelským klubem – tj. tou organizací, která chovateli vydala nánožní kroužky. Rodokmeny musí být vyplněny do třetí generace předků, u vzácných plemen a rázů národních plemen stačí do druhé generace. Pokud se mezi předky holubů, pro uznávací řízení, vyskytne předek označený zahraničním kroužkem, na doložení předků v rodokmenu se netrvá. Tato úleva neplatí pro národní plemena s výjimkou vzácných plemen a rázů určených ÚOK.
 10. Délka uznání PCH holubů je stanovena pro následující dva roky. Chovatel má povinnost své holuby vystavit na celostátní výstavě v následujícím roce po uznání PCH pořádané ČSCH, pokud je v daném roce pořádána.
 11. UOK chovatelů holubů může PCH zrušit na základě ověřených skutečností, které vylučují jeho další trvání za předpokladu, že chovatel zrušil členství v ČSCH, opakovaně porušil veterinární zákon, popřípadě zákon na ochranu zvířat proti týrání a také na žádost chovatele nebo jiného zásadního porušení výše uvedených podmínek.

Postup při uznávání plemenných chovů

 1. Chovatel (uchazeč o PCH) holubů si vyžádá u příslušné OOK přihlášku na výstavu, které je určena pro uznávací řízení o PCH holubů, na kterou přihlásí a vystaví 8 holubů dle výše uvedených podmínek.
 2. V případě splnění výstavních podmínek a získání patřičného bodového ohodnocení zažádá chovatel UOK chovatelů holubů, na předepsaném formuláři o uznání PCH holubů a k žádosti přiloží rodokmeny jednotlivých holubů potvrzené organizací, která vydala kroužky konkrétních holubů a současně připojí kopie oceňovací lístků vystavených holubů a to nejpozději do 14 dnů po skončení výstavy na které uznávací řízení proběhlo.
 3. Konečné řízení o uznání PCH provede UOK chovatelů holubů. O výsledku řízení bude uchazeč vyrozuměn písemně, do jednoho měsíce po skončení uznávacího řízení. Chovatelé, kterým bude PCH holubů uznán obdrží písemné osvědčení.
 4. Chovatel každoročně obdrží dotaci na veterinární prevenci. Tato dotace je finančně limitována dle rozpočtu UOK chovatelů holubů. Proplacení je odvislé na doručení dokladu za použité veterinární přípravky a veterinární úkony prováděné v daném chovu holubů. Doklady musí chovatel odeslat nejpozději do 20. 9. daného roku na adresu sekretariátu Svazu.
 5. Chovatel, který obdrží více, jak 758 bodů získá titul „ MISTR ČR V CHOVU HOLUBŮ“.
 6. Chovatel mladší 25 let, který získá PCH obdrží na dané období dvou let předplatné časopisu „Chovatel“.

Podmínky opravňující existenci plemenných chovů

 1. Počet chovných párů v chovu nesmí klesnout pod osm.
 2. Držitel PCH holubů je povinen vést úplné záznamy o každé chovné sezóně a výsledky reprodukce zpracovat a poskytnout ÚOK holubů do konce každého kalendářního roku.
 3. Držitel PCH holubů je povinen vést záznamy o veterinární prevenci a případné odborné léčbě v jeho chovu.
 4. Na všechny odchované holuby prodané nebo zařazené do chovu je chovatel povinen vystavit rodokmeny a na požádání ÚOK je předložit ke kontrole.

Kontrola plnění podmínek

 1. Kontrola PCH je vždy prováděna z pověření ÚOK. Kontrolu mohou provádět členové ÚOK chovatelů holubů, OOK chovatelů holubů RK ÚOK nebo Komise posuzovatelů, popřípadě jiní funkcionáři pověření ÚOK chovatelů holubů.
 2. Kontrolu provádí vždy dvoučlenná komise, minimálně jednou za dva roky trvání oprávnění užívat titul PCH. Tato komise pořizuje zápis na předtištěném formuláři, který je následně založen na sekretariátu Svazu.
 3. OOK chovatelů holubů mohou samy navrhovat nejvyspělejší chovatele k účasti v uznávacím řízení o PCH holubů.
 4. Potvrzování nepravdivých údajů týkajících se uznávacího řízení bude posuzováno jako porušování svazových předpisů.

 

Pavel Wieder, v. r.
předseda ÚOK chovatelů holubů
Schváleno na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů dne 23. dubna 2016 a tímto dnem směrnice vstupuje v platnost.
(zdroj Český svaz chovatelů, z. s.)